вторник, 23 юли 2019 г.

Уникални находки от преди 7500 г.представя Шуменския музей

 • Уникални находки от преди 7500 г.представя Шуменския музей

  Антропоморфна фигурка на млада жрица с ритуална маска.

 • Уникални находки от преди 7500 г.представя Шуменския музей

  Проучвателския екип на археологическите разкопки: научен ръководител - доц. д-р Валери Григоров от НАИМ-БАН, зам. ръководител - гл. ас. д-р Светлана Венелинова от РИМ - Шумен, магистър Васил Василев, ВТУ.

 • Уникални находки от преди 7500 г.представя Шуменския музей

  Култова пластика, открита по време на археологическите разкопки на многослойното селище до гр. Върбица. И...работни моменти.

 • Уникални находки от преди 7500 г.представя Шуменския музей

  Фрагмент от съд-хранилище с релефно антропоморфно изображение в адорация.

 • Уникални находки от преди 7500 г.представя Шуменския музей
 • Уникални находки от преди 7500 г.представя Шуменския музей

С голяма научна стойност, без аналог в българската праистория, са намерените преди няколко седмици находки на български археолози от разкопки на обект „Многослойно селище до гр. Върбица”. Те ще бъдат представени на 29 юли в 17.30 ч., в зала „Праистория” на Регионалния исторически музей (РИМ) – Шумен, съобщи за dobrini.bg гл. ас. Светлана Венелинова. В самостоятелна витрина ще бъдат експонирани откритите на този обект, през археологически сезон 2015 г., предмети на бита и култа на най-ранната земеделска общност, живяла в района на Шумен преди повече от 7500 години. След представянето, находките остават в постоянната експозиция на РИМ – Шумен.

Обектът се проучва от съвместен екип на Националния археологически институт с музей към БАН и РИМ – Шумен с научен ръководител доц. Валери Григоров, зам. ръководител гл. ас. Светлана Венелинова и консултант доц. Явор Бояджиев.На 2,5 км североизточно от гр. Върбица се намира селище от праисторията и късната античност. То е  разположено на брега на Върбишка река върху площ от 13 дка.

Проучването на селището преминава през няколко етапа на работа. Първият от тях е теренното издирване на археологическия обект. Селището е открито през 2008 г. по време на експедиция „Камчия”. Следващият етап включва геофизично проучване, при който с недеструктивен метод са определени териториалните граници на обекта и са направени изводи за наличието и наситеността на негативни структури, глинобитни постройки, фортификационни съоръжения и други антропогенни следи.

През 2014 г. е извършено геомагнитно измерване от инж. д-р Християн Цанков от Минно-геоложкия институт в югозападната половина на обекта. На магнитограмата са отделени аномалии, които маркират граници на заселени в древността участъци. Вниманието на екипа беше концентрирано върху две магнитни аномалии – едната в централната част на селището, а втората – в неговата периферия, интерпретирана като ров, запълнен с магнитни материали.

Следващият етап от проучването на селището до гр. Върбица е свързан с провеждането на археологически разкопки. През 2015 г. беше направен стратиграфски разрез с цел да се изяснят в детайли стратиграфията и културната хронология на обекта. Проучен е културен пласт с дебелина 2,50 м, съставен от 10 жилищни нива.

Многослойното селище до гр. Върбица е просъществувало през два исторически периода. То възниква в началото на новокаменната епоха (неолита) и е било обитавано без прекъсване през ранния и средния неолит (първата половина на 6 хил. пр. Хр.). Керамичният комплекс има характерните особености на култура Овчарово в Североизточна България и културни групи Караново II и Караново II-III в Североизточна Тракия.

След продължително прекъсване, селището до гр. Върбица е било заселено отново през късния римски период (втората половина на III - IV в.). От късния етап на селището частично е проучено жилище с пещ, изследвана с геомагнитен анализ.

По време на археологическите разкопки са открити керамични съдове, предмети на бита и култа. Сред най-ценните находки са зооморфна фигурка на бик и седем антропоморфни фигурки. Без аналог е женска фигурка, вероятно на жрица, изобразена с ритуална маска на лицето в състояние на екзалтация по време на ритуал, свързан с почитането на Великата богиня и култа към плодородието. Върху фрагмент от голям съд-хранилище релефно е било представено антропоморфно изображение на жена с вдигнати за молитва ръце (адорация). Открити са също значителен брой фрагменти от триъгълни култови масички (алтари), украсени с шахматен орнамент.

Култовите предмети от селището до гр. Върбица са важна опорна точка при реконструкцията на мирогледа и духовния свят на населението от най-ранната земеделска общност, живяло в района на Шумен през неолита. Тяхната употреба се свързва с култа към Слънцето и плодородието. Чрез тях праисторическият човек е отправял своите молитви и пожелания към Великата богиня. Култовите масички и антропоморфната пластика отразяват художествената традиция през най-ранният етап на човешката история по нашите земи, както и философската интерпретация на един сложен земеделски култ. Асоциативно те са разглеждани като символ на женското начало и утробата на Земята, която „ражда” изобилие. Символ на мъжката сила, която дава живот е бика, често представен като зооморфни фигурки.

Разкопките са станали възможни с финансовата подкрепа на нотариус Ася Асенова и генералния директор на Североизточно държавно предприятие - инж. Веселин Нинов.