понеделник, 28 май 2018 г.

Природозащитници алармират за опасни промени в еврозакони

  • Природозащитници алармират за опасни промени в еврозакони

    Снимка: Ели Маринова

Жизненоважни закони в Европа пазят най-ценната ни, дива природа. Тя оцелява в защитените територии, които зависят от спазването на законодателството. За съжаление, в момента Европейската комисия обмисля отслабването на тези закони, като по този начин ще обезсмисли дългогодишния напредък за защита на природата. За това  алармират организации за защита на природата и биоразнообразието като WWF, Европейското бюро за опазване на околната среда, Birdlife и Friends of the Earth Europe.

Европейската комисия иска мнението на тези организации и сега е моментът да се чуят гласовете ни.  Трябва да действаме сега и да кажем ясно, че ние искаме тези закони да бъдат подкрепени, не отслабени.

Двете директиви за опазване на природата в ЕС целят да подобрят състоянието на най-ценните местообитания и да запазят биоразнообразието. Визията им се подкрепя от всички природозащитни организации в Европа. Те изискват от страните в ЕК да въведат ясни правила, опазващи дивите птици и голяма част от други застрашени видове, както и да идентифицират и опазват важни места от природните местообитания. Местата с висока природна стойност, които са защитени в Европа, се увеличиха значително, благодарение на Директивите. Научните изследвания сочат, че някои от най-застрашените видове започват да се възстановяват.

Мрежата Натура 2000 обединява около 27 000 места с висока природна стойност, покривайки приблизително 18% от територията на ЕС и над 4% от моретата. Научни доказателства сочат, че тези места са били възстановени, така както и някои от най-застрашените видове. Изследвания сочат, че ползите от прилагането на Директивите трайно надхвърлят разходите. Освен опазването на биоразнообразието, Натура 2000 местата осигуряват широк спектър от допълнителни ползи, като например чиста вода, въздух, почви и др. Документите са съсредоточени преди всичко върху опазване на природата. Тези закони са адаптирани във висока степен към различията в ЕС по отношение на социалното и икономическо развитие, управлението, местните културни предпочитания и традиции.

Много актове на Европейското право в областта на опазването на околната среда подкрепят Директивите, но някои актове – не толкова и това тревожи природозащитните организации. Например Европейските аграрни политики насърчават интензификацията в земеделието и са във вреда на устойчивото земеделие. Въпреки опитите на Енергийната политика в ЕС да подкрепя възобновяемата енергия, все още силно се подкрепят изкопаемите горива и се субсидират биогоривата, въпреки негативното им влияние върху биоразнообразието. Транспортните политики насърчават развитието на слабо развитата локална инфраструктура, като не отчитат негативното влияние върху опазването на видовете и местообитанията.

Тъй като природата не зачита държавните граници, за да имат ефект, дейностите по опазването на околната среда трябва да бъдат координирани на международно ниво и подходът трябва да бъде общоевропейски. Благодарение на прилагането на Директивите бяха постигнати значителни стъпки в опазването на природата. Чрез осигуряването на ясни и еднакви правила, които са приложими за всеки представител на бизнеса и чрез привличането на посетители и туристи, Директивите осигуряват добавена стойност към икономиката. Стойността на икономическите ползи, генерирани от мрежата Натура 2000, се изчисляват на между 200 и 300 милиарда евро годишно.

Благодарение на Директивите местата с висока природна стойност са запазени както за сегашните, така и за бъдещите поколения, които да се учат и да им се наслаждават. Има силни научни доказателства, доказващи ползите за физическото и психическото здраве при досег с природата. Тези документи са били създадени, за да намерят решение на противоречията и пропуските в националните закони за опазването на природата. Нуждата от действия на общоевропейско ниво за опазване на биоразнообразието става все по-голяма. Следващата стъпка трябва да бъде пълно прилагане на Директивите във всички страни от ЕС.

Може да се запознаете с кампанията в подкрепа на природозащитниците и да се включите тук.