петък, 6 декември 2019 г.

Лаборатория в ТУ изследва замърсяването на храната

  • Лаборатория в ТУ изследва замърсяването на храната

Уникална за българско учебно заведение агроекологична лаборатория беше открита в Техническия университет във Варна през изминалата седмица. В лабораторията ще се прави анализ на качеството на растителни продукти и храни, както и оценка на компонентите на околната среда. Помещението в учебния корпус е оборудвано с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от ЕК чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Ръководител на проекта е доц. д-р Драгомир Пламенов, който е и ръководител на катедра „Растениевъдство” в университета. Стойността на проекта е 680 000 лв.

Със средствата по проекта са закупени 12 апарата от най-висока категория, които имат за цел да анализират почвени и растителни проби, а също така и компоненти на околната среда – въздух, води и др. Апаратурата позволява пробоподготовка и последващ анализ на разнообразни агроекологични показатели (химичен състав на растителни и почвени проби, съдържание на тежки метали, наличие на пестициди, определяне на термофизични характеристики, генетичен анализ, анализ на прах във въздуха и др.)

Лабораторията ще се използва за научно-изследователска работа на преподаватели от катедри “Растениевъдство”, “Екология и опазване на околната среда“, “Физика“ и “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища”. Ще могат да се провеждат научни изследвания по теми от дипломни работи на студенти и докторски дисертации.

Новата апаратура в лабораторията веднага ще може да се използва за изследователски цели. Вече са взети проби от три варненски района: район с интензивно земеделие (преди засяване и след прибирането на култури), район с биологично отглеждани култури и район с интензивно замърсяване и наличие на тежки метали в почвата. След провеждането на анализите ще може да се даде обективна оценка за състоянието на заобикалящата ни среда във Варненски регион.

Сред наличната апаратура са: лбораторна машина за ситов анализ (за определяне на физичните характеристики на почвата), брояч на семена, лабораторна мелница (за смилане на почвени и зърнени проби), NIR анализатор (за Определяне съдържанието на влага, скорбяла, мазнини, влакнени и минерални вещества в зърното), апарат за анализ на азот/протеин по метода на Duma (определяне съдържанието на азот/протеин в растителни и почвени проби), микровълнова пещ (изгаряне на проби за спектрофотометричен анализ), спектрофотометър с индуктивно-свързана плазма (за определяне съдържанието на тежки метали), газов хроматограф ( за определяне съдържанието на пестициди.), EVM преносим анализатор на прах във въздух (РМ2.5, РМ4, РМ10), апарат за изследване ISOMET (за измерване на термофизични характеристики на растителни проби.), LСR метър (за измерване на електрични характеристики на растителни проби), изследователски микроскоп (за цитологичен анализ на растителни проби).