петък, 6 декември 2019 г.

Наръчник по качество издаде Икономическият университет

  • Наръчник по качество издаде Икономическият университет

Наръчник по качество на дистанционното обучение издаде Икономическият университет (ИУ) във Варна. Той беше презентиран по време на семинар за представяне на системата за управление на качеството, съгласно стандарт 9001:2008, при предоставяне на електронни форми на обучение в университета.

През следващите 20 години, поради намалената раждаемост в Европейския съюз, Европа ще бъде изправена пред сериозен проблем с качеството на работната сила. Ето защо тя насочва средства в развитие на дистанционни форми на обучение, които дават възможност за учене през целия живот. Дистанционното обучение е и мощен инструмент за облекчаване достъпа до образование на хора в неравностойно положение. Модернизирането и сертифицирането на този тип образование в ИУ се финансира по проект „Дистанционното обучение – съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси“. Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

В рамките на проекта беше внедрена обучителната онлайн платформа Moodle с три нива на достъп – за студенти, преподаватели и мрежов администратор.
Чрез нея бъдещите икономисти имат не само достъп до учебното съдържание и тестове, но могат да получават онлайн консултации, да публикуват и редактират собствени материали, да изпращат съобщения, да наблюдават действията на колегите си в платформата, да се абонират за определени новини и блогове, както и да конфигурират личен календар за управление на събитията си в учебния процес.

Към вътрешно-университетската система за осигуряване на контрол и качество са разработени правила за актуализиране на електронното съдържание, разкриване на нови специалности в дистанционната форма на обучение, прием, записване, оценяване и дипломиране на студентите. В обхвата на системата влизат и поддържане качеството на  академичния състав и научно-изследователската дейност. Системата е разработена на основата на обширно проучване на практиката на наши и чужди университети в тази област.

В резултат на реализираните дейности по проекта, ИУ – Варна разполага с изцяло модернизиран център за дистанционно обучение. Финансирането за целта по ОП „Развитие на човешките ресурси” е в размер на близо 565 685 лв.